Wrthi’n pori Newyddion

Sgiliaith yn penodi Mentor Datblygu Staff llawn-amser!

Mae Sgiliaith yn hynod o falch o allu cyhoeddi ein bod wedi penodi Helen Humphreys fel Mentor Datblygu Staff : Dysgu Dwyieithog. Mae Helen yn gweithio yn y rôl eisioes am ddau ddiwrnod yr wythnos a bydd yn ymuno â’r tîm yn llawn amser o fis Tachwedd ymlaen. Croeso cynnes i ti Helen. Bydd cyfrifoldebau…

Sgiliaith yn Penodi

Mentor Datblygiad Proffesiynol – Addysg Dwyieithog Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am ddarparu hyfforddiant a mentora, yn bennaf i ymarferwyr ym maes addysg ôl-14 ar agweddau o addysgu dwyieithog. Dyletswyddau a chyfrifoldebau Cyfrannu at gynllunio amrywiaeth o gyrsiau datblygiad proffesiynol ym maes addysgu dwyieithog Cyfrannu at hyfforddi a darparu adnoddau ar gyfer ymarferwyr (ee…

Modiwl MA Methodoleg i Addysgu Dwyieithog

Tydi hi ddim rhy hwyr i wneud cais! Mae Sgiliaith yn dechrau recriwtio ar gyfer Modiwl MA Methodoleg Addysgu Dwyieithog 2017-18 ar hyn o bryd ac yn awyddus i glywed gan diwtoriaid dwyieithog sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau addysgu dwyieithog ac ennill cymhwyster ar lefel Meistr yr un pryd. Os ydych am ehangu…

Cynhadledd Gŵyl Cyflogiaith

Cynhadledd Gŵyl Cyflogiaith Dathlu Dwyieithrwydd mewn Addysg Bellach a’r Sector Addysg Seiliedig ar Waith. Dydd Iau – 25 Mai 2017 Theatr Fawr, Gwersyll yr Urdd, Canolfan y Mileniwm Caerdydd. 9:30 – 3:30 Cofrestru YMA Agenda – Amserlen

Llongyfarchiadau i Enillwyr ein Cystadleuaeth

Diolch yn fawr iawn i’r rhai hynny ohonoch a gymerodd rhan yn ein cystadleuaeth flynyddol. Nod y gystadleuaeth oedd rhannu 6 o gynghorion buddiol i aelodau o staff sy’n awyddus i ddatblygu technegau mewnosod y Gymraeg, gyda dysgwyr yn y dosbarth, neu yn y gweithle am y tro cyntaf. Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio…

Cystadleuaeth Sgiliaith 2016 – 2017 Diolch i bawb a gystadlodd yng nghystadleuaeth Sgiliaith. Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar i feirniadu’r ceisiadau yn ystod yr wythnosau nesaf. Byddwn yn cyhoeddi enwau’r enillwyr ar Fawrth y 1af (Dydd Gŵyl Dewi), ac yn cysylltu gyda’r enillwyr yn fuan wedyn.

CYSTADLEUAETH 2016/2017 Sgiliaith

CYFLE I ENNILL GWOBRAU GWERTH CHWEIL Ydych chi’n gweithio gyda dysgwyr yn y sectorau Addysg Bellach neu Ddysgu Seiliedig ar Waith? I gystadlu, nodwch 6 o gynghorion buddiol i aelodau o staff sy’n awyddus i ddatblygu technegau mewnosod y Gymraeg gyda dysgwyr yn y dosbarth neu yn y gweithle am y tro cyntaf. Cofiwch –…

Llongyfarchiadau!

Hoffai pawb yn swyddfa Sgiliaith longyfarch Gareth Wyn Davies (Coleg Caerdydd a’r Fro), Ellen Wyn Jones (Coleg Meirion-Dwyfor, Grŵp Llandrillo Menai) a Dewi Wyn Roberts (Coleg Llandrillo, Grŵp Llandrillo Menai) yn fawr iawn ar ennill y cymhwyster Modiwl MA Methodoleg Addysgu Dwyieithog Lefel 7 gyda Sgiliaith ac Ysgol Addysg Prifysgol Bangor. Tipyn o gamp a llwyddiant…

CYNHADLEDD CYFLOGIAITH

Roedd bwrlwm wrth gyrraedd Ocean Park House ar fore Iau 21 Gorffennaf, ar gyfer cynhadledd Cyflogiaith, a drefnwyd ar y cyd gyda NTfW. Daeth sawl unigolyn o bob cwr o Dde Cymru, ac ystod eang o gyflogwyr yn bresennol. Cafwyd cyflwyniadau diddorol, ysbrydoledig trwy gydol y dydd: ·      Sue Jeffries, Rheolwr Gyfarwyddwr Sgil Cymru gyda Michael Pritchard, Prentis, Cardiff…

Diwrnod Dathlu Dwyieithrwydd!

  Pleser o’r mwyaf oedd cael cynnal cynhadledd flynyddol Gŵyliaith ar y cyd âCholegauCymru unwaith eto eleni.  Croesawyd cynadleddwyr o bob cwr o Gymru i ddathlu dwyieithrwydd mewn Addysg Bellach yng Ngwesty’r Elephant and Castle yn Y Drenewydd ddydd Iau, 10 Mawrth. Bu’r diwrnod yn un amrywiol dros ben, gydasiaradwyr gwadd a chydweithwyr o golegau a sefydliadau…