Gwyliaith-Facebook--Twitter

Beth yw Sgiliaith?

Mae Sgiliaith, a sefydlwyd yn 2001, yn ganolfan arloesi sy’n cefnogi colegau a darparwyr eraill ar draws Cymru wrth iddynt ymateb i’r gofynion cynyddol am sgiliau yn y Gymraeg yn y sector addysg ôl-14. Mae Sgiliaith yn flaengar, yn brofiadol ac yn arloesol yn y maes dysgu ac addysgu dwyieithog. Defnyddiwn ystod helaeth o ddulliau a methodolegau hyfforddi gan arbenigo yn y technolegau aml-blatfform diweddaraf.

  • Hyfforddiant methodolegol i alluogi ymarferwyr dwyieithog i ddysgu yn y dosbarth dwyieithog;
  • Hyfforddiant ymarferol i alluogi ymarferwyr i ddatblygu ac asesu dwyieithrwydd gyda dysgwyr;
  • Cefnogaeth flaengar ar lefel strategol i reolwyr, uwch dimau rheoli a llywodraethwyr colegau Addysg Bellach a sefydliadau Dysgu Seiliedig ar Waith yn ymwneud â datblygu dwyieithrwydd;
  • Ymweliadau a chyfarfodydd ar lefel leol i drafod unrhyw agwedd ar ddwyieithrwydd;
  • Cyngor ar Ymwybyddiaeth Iaith i sicrhau bod pob aelod o staff y sefydliad yn ymwybodol o natur ddwyieithog Cymru;
  • Dysgu ac addysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog trwy gyswllt fideo mewn ysgolion ledled Cymru;
  • Ymgymryd â phrosiectau arbenigol eraill, sy’n canolbwyntio ar y Gymraeg, dwyieithrwydd a thechnoleg, yn rheolaidd.

Ariennir ein gwaith yn gyfan gwbl gan Lywodraeth Cymru sy’n ein galluogi i gynnig ein holl ddarpariaeth yn rhad ac am ddim i’r sector addysg ôl-14.

Cliciwch YMA i weld ein Prosbectws
strapline dwyieithog-01